Ceny Jantar – Statut

Společnost ProJantar vydává tento Statut Cen Jantar.

Čl. 1.

Výroční Ceny Jantar jsou udělovány za mimořádné umělecké výkony v oblastech divadla, hudby, výtvarného umění a literatury v rámci příslušného kalendářního roku. Jsou platformou pro profesní a společenské ocenění umělců a uměleckých souborů, tvořících na území Moravskoslezského kraje anebo jejichž aktuální tvorba je s tímto krajem svázaná. Smyslem cen je také prezentace a popularizace vynikajících výsledků, kterých ocenění umělci v rámci aktuálního roku dosáhli. Kromě výročních cen se od roku 2019 udělují také ceny za celoživotní dílo. O výročních cenách rozhodují odborné poroty, o cenách za celoživotní přínos rozhoduje odborné kolegium. Nad rámec nominací může být s výslovným souhlasem organizátorů udělena i zvláštní cena.

Čl. 2.

Ceny Jantar se udělují v kategoriích, jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách projektu www.cenyjantar.cz. Kategorie pokrývají především oblasti divadelního umění (činoherní divadlo, opera, muzikál a opereta, pohybové divadlo a balet) a oblasti hudby, vizuálního umění a literatury.

Čl. 3.

1.) Nominovaným na Cenu Jantar může být umělec nebo umělecká skupina působící v České republice, jejíž tvorba a působnost je silně spojena s Moravskoslezským krajem.

2.) V případě divadelních inscenací, které vznikají v na území Moravskoslezského kraje, může být na výroční Cenu Jantar nominován i hostující umělec. V tomto případě může jít o umělce, který není občanem České republiky.

3.) V případě pochybností některého z členů poroty, zda umělec navržený na nominaci v příslušné kategorii splňuje kritérium místní příslušnosti dle bodu 1 a 2, rozhodne o případném vyloučení návrhu na nominaci z důvodu místní nepříslušnosti nadpoloviční většina členů poroty.

4.) Rozhodujícím kritériem pro nominaci na výroční Cenu Jantar je období od 1. ledna do 31. prosince aktuálně posuzovaného roku. V případě divadelního umění jsou do okruhu nominací zařazeny výkony v inscenacích, které měly v posuzovaném období premiéru na území Moravskoslezského kraje a které byly nastudovány především pro produkci na území Moravskoslezského kraje. V oborech populární a artificiální hudby rozhoduje datum zveřejnění nahrávky nebo datum posuzovaného koncertního výkonu. V případě literární ceny rozhoduje datum publikování nebo první veřejné prezentace posuzovaného díla a v kategorii výtvarného umění pak datum vernisáže, datum prvního zveřejnění či datum jiné srovnatelné formy prezentace díla nebo jeho části. 

Čl. 4.

Členem poroty a kolegia může být občan České republiky, který v rámci svého profesního nebo občanského zájmu sleduje dění v příslušném uměleckém oboru a disponuje odborným a morálním kreditem potřebným pro tuto funkci. Členy navrhují a oslovují členové redakce internetového kulturního deníku Ostravan.cz, který je hlavním partnerem Cen Jantar a odborným garantem.

Povinností každého člena poroty je po ukončení kalendářního roku navrhovat umělce na nominaci, počínat si při hlasováních o nominacích a laureátech nezávisle a podle svých nejlepších odborných znalostí a zkušeností. V případě, že osobně cítí podjatost ve vztahu k umělci nebo umělecké skupině, je člen poroty povinen zdržet se hlasování o tomto konkrétním jméně. Povinnost zdržet se hlasování má člen poroty i v případě, že ho k tomu kvůli obavám z případného střetu zájmu vyzve minimálně polovina ostatních členů poroty. V případě druhého, finálního kola hlasování je takový porotce povinen buď zdržet se hlasování o jméně, vůči kterému může být podjatý, případně nehlasuje vůbec.

Čl. 5.

Odborné poroty, které se skládají minimálně z pěti členů, na nominační poradě nejprve zvolí předsedu poroty a poté na základě vlastních návrhů a kolektivního hlasování rozhodnou o umělcích, kteří získají nominaci v daném oboru. Přihlédnou přitom zejména ke svému osobnímu zhodnocení uměleckých výkonů a k návrhům dalších členů poroty. Počet nominací v každém oboru porota stanoví sama v mantinelech daných organizátory Cen Jantar pro daný ročník tak, aby nominace zohledňovaly skutečně jen nejkvalitnější počiny daného roku a měly podporu výrazné části poroty. Přesnou proceduru návrhů a hlasování si stanoví každá porota individuálně s přihlédnutím k charakteru jednotlivých posuzovaných kategorií. Vybraný zástupce poroty (nemusí jít o předsedu) po ukončení hlasování učiní zápis, případně tento zápis vyhotoví více členů poroty ve vzájemné spolupráci. Součástí zápisu musí být u každého nominovaného stručné zdůvodnění nominace. 

Funkce předsedy poroty je pohyblivá, takže do této funkce nesmí být dva roky po sobě zvolena stejná osoba.

Čl. 6.

Kromě výročních Cen Jantar mohou být každým rok uděleny maximálně dvě Ceny Jantar za celoživotní přínos kultuře Moravskoslezského kraje. O tomto ocenění rozhoduje zvláštní kolegium, jmenované organizátory. Cena Jantar za celoživotní dílo je určena žijícím osobnostem, které svou celoživotní činností a dílem výrazně převýšily běžný standard ve svém oboru. Osobnost, které byla udělena Cena Jantar za celoživotní přínos, již v budoucnu nemůže být nominována na výroční Cenu Jantar v základních kategoriích. Cena Jantar za celoživotní přínos může být udělena in memoriam v případě, že tato osobnost žila alespoň po část předešlého roku.

Čl. 7.

Laureáti budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru. Krátce před ceremoniálem dojde k finálnímu hlasování porot. Hlasování probíhá formou bodování jednotlivých nominací. Metodiku bodování si stanoví každá porota individuálně tak, aby zohlednila reálný počet nominací v příslušném roce, počet členů poroty i specifika dané kategorie. Počet vítězů pro každou kategorii stanovuje organizátor v závislosti na počtu nominací v příslušném roce. Zástupce organizátorů následně zpracuje výsledkovou listinu včetně podrobného soupisu jednotlivých hlasů porotců a tyto dokumenty uloží v archivu pro případ, že by byl výsledek zpochybněn. Vítězem se stává nominovaný, která získá nejvyšší umístění v rámci bodování poroty.

Pokud by došlo k rovnosti počtu bodů, vítězem se stává nominovaný, kterému nadpoloviční většina hlasujících porotců přisoudila první místo. V případě, že ani pak nelze určit vítěze, rozhodne hlas předsedy poroty. 

Organizátor zodpovídá za to, že v případě zjevné podjatosti člena poroty vůči kterémukoliv z nominovaných (zejména v případě osoby blízké nebo velmi blízkého spolupracovníka) nebude takovému porotci umožněno pro tohoto nominovaného hlasovat.

Čl. 9.

Členové porot a kolegia nejsou oprávněni sdělovat informace o nominacích dříve, než jsou tyto informace zveřejněny organizátorem.

Čl. 10.

Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023 s platností od ročníku 2022.